lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ishlar


Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ishlar

  • Yozilgan yili: 2019 .
  • Bo'limi: ---
  • Elektron resurs QR code surati:
Resurs haqida
Mustaqil ta`lim va mustaqil ishlar
Talaba mustaqil ta`limni tayyorlashda muayyan fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi.
- darslik va o‘quv qo‘llanmalar bo‘yicha fan boblari hamda mavzularini o‘rganish; - tarqatma materiallar ma`ruzalar qismini o‘zlashtirish;
- o‘yinlar chizmasini chizish va o‘yin variantlarini ishlab chiqish; - maxsus adabiyotlar bo‘yicha mavzular ustida ishlash;
- o‘yinda ishlatiladigan sport anjomlarini o‘rganish;
- talabaning o‘quv, ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog‘liq bo‘lgan fanlar bo‘limlari va mavzularini chuqur o‘rganish;
- faol va muammoli o‘qitish uslubidan foydalaniladigan o‘quv mashg‘ulotlari; - masofaviy ta`lim.
Mustaqil ta`lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:
1. Sport va harakatli o‘yinlarni o‘qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari.
2. Harakatli o‘yinlar tarixi va qisqacha tushuncha, turkumlari, rivojlanish bosqichlari va pedagogik ahamiyati.
3. Harakatli o‘yinlarni bolani yoshiga mos holda tanlash, tahlil qilish va o‘tkazish metodikasi.
4. Harakatli o‘yinlarni tashkil qilish va o‘tkazish metodikasi.
5. Harakatli o‘yinlarni darsni asosiy qismida mos holda tanlash va tahlil qilish. 6. Kichik yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish.
7. O‘rta yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish. 8. Katta yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish. 9. Estafetali harakatli o‘yinlarni o‘tkazish metodikasi.
10. Nutqni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlarni o‘rgatish. 11. Suvda o‘ynaladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish.
12. Darsdan tashqari o‘ynaladigan harakatli o‘yinlarni o‘tkazish. 13. Harakatli o‘yinlar orqali sport o‘yinlari elementlarini o‘rgatish.
14. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlarni o‘rgatish.

 15. Sport bayramlarini o‘tkazishda harakatli o‘yinlardan foydalanish.
16. Sog‘lomlashtiruvchi hamda hordiq chiqaruvchi harakatli o‘yinlarni o‘rgatish. 17. Harakatli o‘yinlarni rejalashtirish va nazorat qilish, harakatli o‘yinlar jarayonida sport anjomlari va inshootlaridan foydalanish.
18. Sinfdan tashqari, kuni uzaytirilgan guruhlarda va sport bayramlari tadbirlarini o‘tkazish jarayonidagi xalq o‘yinlaridan foydalanish.
19. Badminton o‘yinining kelib chiqishi va rivojlanish tarixi. 20. Badminton o‘yin qoidalari.
21. O‘zbekistonda badminton o‘yinini rivojlanishi. 22. Badminton o‘yin texnikasi va taktikasining tasnifi.
23. Badminton o‘yinida uchraydigan holat va harakatlarga o‘rgatish.
24. Badminton o‘yinida volanni o‘yinga kiritish va qaytarish texnikasini o‘rgatish. 25. Badminton o‘yin jarayonida sakrab volanga zarba berish texnikasini o‘rgatish. 26. Badminton o‘yinida volanni qaytarish usullarini o‘rgatish.
27. Badminton o‘yinida himoya va hujumning texnik-taktik usullarini o‘rgatish. 28. Stol tennisi o‘yinining kelib chiqishi va rivojlanish tarixi.
29. Stol tennisi o‘yin qoidalari.
30. O‘zbekistonda stol tennisi o‘yinini rivojlanishi. 31. Stol tennisi o‘yin texnikasi va taktikasining tasnifi.
32. Stol tennisi o‘yinida uchraydigan holat va harakatlarga o‘rgatish.
33. Stol tennisi to‘pchasini o‘yinga kiritish usullarini va qaytarish texnikasini o‘rgatish.
34. Stol tennisi to‘pchasiga zarba berish texnikasini o‘rgatish.
35. Stol tennisi o‘yinida to‘pchani qaytarish va zarba berish usullarini o‘rgatish. 36. Stol tennisi o‘yinida himoya va hujumning texnik-taktik usullarini o‘rgatish. 37. Qo‘l to‘pi o‘yinining kelib chiqishi va rivojlanishi.
38. Qo‘l to‘pi o‘yini texnikasi va taktikasini tasnifi.
39. Qo‘l to‘pi o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.
40. Qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni boshqarish texnikasini o‘rgatish. 41. Qo‘l to‘pi o‘yin texnikasi va taktikasini o‘rgatish.
O'xshash resurslar