lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

( Informatika ) Kompyuter lingvistikasi fanidan adabiyotlar


( Informatika ) Kompyuter lingvistikasi fanidan adabiyotlar

Resurs haqida
Asosiy va qo‘shimcha o‘quv adabiyotlar hamda axborot manbaalari
Asosiy adabiyotlar:
 1. Jurafsky D., J. H. Martin. Speech and Language Processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition. 2006 (elektron variant)
 2. Mitkov R. The Oxford handbook of Computational linguistics. Oxford university press, 2003 (elektron variant)
 3. Pulatov A.K., Muhamedova S. Kompyuter lingvistikasi (o‘quv qo‘llanma). –Toshkent, 2014.
 4. PulatovA. Kompyuter lingvistikasi. –Toshkent: Akademnashr, 2011.
 5. RahimovA. Kompyuter lingvistika asoslari. -Toshkent: Akademnashr, 2011.
Qo‘shimcha adabiyotlar:
 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ” тўғрисидаги  Фармони. (“Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил, 8февраль).
 2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq forovonligining garovi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
 3. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
 4. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
 5. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni  mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.- T.: O`zbekiston. 2017.
 6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори // «Халқ сўзи” газетаси. 2017йил, 21 апрель.
 7. Abdurahmonova N. Mashina tarjimasining lingvistik asoslari. –Toshkent: Akademnashr, 2012.
 8. Alexander Clark, Chris Fox, and Shalom Lappin.   (Edited) The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing. 2010 Blackwell Publishing Ltd.
 9. Bender E.M.,  Langendoen D.T. Computational linguistics in support of linguistic theory. (Linguistic Issues in Language Technology, Vol. 1, 2010)
 10. Igor A. Bolshakov and Alexander Gelbukh COMPUTATIONAL LINGUISTICS Models, Resources, Applications. – Mexico, 2004
 11. Волкова И.А. Введение в компьютерную лингвистику. Практические аспекты создания лингвистических процессоров. –Москва,  2006.— 43 с.
 12.   Зубов А.В., Зубова И.И. Основы лингвистической информaции. –Минск: МГПИИЯ, 1992.
 13. Марчук Ю.Н. Компьютерная лингвистика: учеб.  Пособие –Москва, Восток-Запад, 2007.
 14.   Шемакин Ю.И.   Начала компьютерной лингвистики. –М.:Высшая  школа, 1992. 
                                  Internet ma’lumotlari
1.http // www. philol.mmsu.ru / rus / chairis / genis / collabor / marc 1/htm.
4.http // www. ipcs. math.msu.ru. / rus / mlogic.htm.
5.http // www.uzcl.com 

Ko'chirib olish  adabietlar.docx Hajmi: 15,56 Kb Ko'chirib olganlar: 77 Fayl nomi: adabietlar.docx
Faylni online o'qish: adabietlar.docx

O'xshash resurslar